เรียน สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ย้ายการให้บริการทางเว็บไซต์

โดยท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของสมาคมฯ ได้ที่ www.vpatthailand.org

---ทีมงาน VPAT---

                                           

ภาษาไทย                                                       ภาษาอังกฤษ

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย