เรียน สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

สมาคมฯ (VPAT) ได้ทำการ ย้ายการให้บริการสู่เว็บไซต์ใหม่ www.vpatthailand.org

ซึ่งมุ่งหมายจะให้การบริการที่ดีกว่าเดิมแก่สมาชิกทุกท่าน

ทีมงาน VPAT

                                           

ภาษาไทย                                                       ภาษาอังกฤษ

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย